Ti?ng Vi?t

TRUNG T?M ?àO T?O HáN NG?- TR??NG ??I H?CTRUNG Y D??C NAM KINH


Hoan nghênh các b?n!
??a ch? : S? 282 ???ng Hán Trung , Nam Kinh , Trung Qu?c
M? b?u ?i?n : 210029
E-mail :    njuiec@hotmail.com   njuiec@njutcm.edu.cn
?i?n tho?i : 0086 025 86798167
Fax :      0086 025 86798167

??i H?c Trung Y D??c Nam Kinh to? l?c trên m?t vùng s?n thu? h?u tình,h?i t? nhan v?n c?a c? ?? Nam Kinh,là m?t trong nh?ng h?c vi?n c?p cao ???c xay d?ng s?m nh?t ? Trung Qu?c,và là m?t trong nh?ng c? s? ??u tiên có c?p b?c ?ào t?o sau Ti?n S?.
 ??i  H?c Trung Y D??c Nam Kinh tích c?c tri?n khai giao l?u h?p tác qu?c t?,là trung tam h?p tác y h?c c? truy?n c?a t? ch?c Y T? Th? Gi?i , là trung tam ?ào t?o cham c?u qu?c t? ???c b? y t? Trung Qu?c xác nh?n,và là m?t trong nh?ng h?c vi?n Trung Y D??c ??u tiên ???c b? Giáo D?c Trung Qu?c cho phép ti?p nh?n và b?i d??ng du h?c sinh qu?c t? .Tính ??n nay, tr??ng ?? b?i d??ng h?n 5000 chuyên viên c?a h?n 90 qu?c gia và khu v?c.
H?c vi?n Giáo D?c Qu?c T? thu?c ??i H?c Trung Y D??c Nam Kinh ???c giao nhi?m v? chuyên m?n ph? trách ?ào t?o l?u h?c sinh ,m? các khoá l?p h?c hàm h?c v? (bao g?m ??i h?c,th?c s?,ti?n s? ) và các l?p ?ào t?o dài h?n,ng?n h?n.Hi?n th?i,có h?n 600 h?c viên qu?c t? ?ang theo h?c các khoá ?ào t?o ??i H?c,sau ??i H?c và các l?p ng?n dài h?n.
Trung tam ?ào T?o Hán Ng? thu?c tr??ng ??I H?c Trung Y D??c Nam Kinh chuyên m?n ph? trách b?i d??ng và ?ào t?o Hán Ng? cho t?t c? l?u h?c sinh c?a tr??ng , ??ng th?i c?ng tri?n khai vi?c ?ào t?o Hán ng? cho t?t c? nh?ng ng??i ??n Trung Qu?c v?i nh?ng m?c ?ích khác nhau.Trung tam v?n có m?t ??i ng? giáo viên chuyên trách có trình ?? chuyên m?n cao,nhi?t tình và kinh nghi?m gi?ng d?y phong phú,t?t c? ??u ???c b? Giáo D?c Trung Qu?c c?p gi?y ch?ng nh?n cho phép d?y Hán ng? cho ng??i n??c ngoài.

Tr??c m?t,Trung Tam ?ào T?o Hán Ng? ?ang m? l?p ti?ng b?i d??ng ti?ng Trung, ti?ng Trung  trong Y H?c và các l?p h?c ti?ng ng?n, dài h?n khác.
 1. L?p b?i d??ng ti?ng Trung
Th?i gian h?c: 1 n?m
Th?i gian khai gi?ng: hàng n?m t? 10 tháng 9
??i t??ng chiêu sinh: các hoc sinh có nhu c?u h?c ti?ngTrung, k? c? nh?ng h?c sinh ch?a có hi?u bi?t gì v? ti?ng Trung ??u có th? tham gia.
N?i dung ch??ng trình bao g?m: ti?ng Trung t?ng h?p, ch? Hán, giao ti?p, v?n hóa ti?ng Trung th?c hành ( có t? ch?c di tham quan du l?ch trong h?c k? ??u), ph? ??o thi HSK..
Hình th?c d?y h?c: t? ch?c l?p nh? ít ng??i.
H?c phí: 15200 nhan dan tê/n?m +600 nhan dan tê ti?n báo danh = 15800 nhan dan tê.
2.  L?p ti?ng Trung chuyên ngành Trung Y
M?c ?ích b?i d??ng: B?i d??ng cho l?u h?c sinh nh?ng ki?n th?c ti?ng Trung chuyên ngành c? b?n tr??c khi vào h?c chuyên ngành Trung y.
Th?i gian h?c: 1 n?m – 1 n?m r??i
Th?i gian khai gi?ng: h? 1 n?m : ngày 10 tháng 9 hàng n?m
h? 1 n?m r??i : ngày 1 tháng 3 hàng n?m
??i t??ng tuy?n sinh: T?t c? các l?u h?c sinh có nguyên v?ng h?c Trung Y, ?? bi?t ho?c ch?a bi?t ti?ng Trung ??u có th? theo h?c.
N?i dung ch??ng trình bao g?m:
  1. Ti?ng Trung ph? th?ng, n?i dung d?y g?m: ??c vi?t ti?ng Trung ph? th?ng, nghe nói ti?ng Trung ph? th?ng.
  2. Ti?ng Trung chuyên ngành, n?i dung d?y: nghe nói ti?ng Trung chuyên ngành, ??c ti?ng Trung chuyên ngành.
  3. V?n hóa ti?ng Trung th?c hành : n?i dung d?y h?c: trong th?i gian h?c t?p có t? ch?c ?i tham quan du l?ch th?c hành ti?ng Trung.
  4 Ph? ??o thi HSK
Hình th?c d?y h?c: t? ch?c l?p nh? ít ng??i.
H?c phí: 15200 nhan dan t?/n?m +600 nhan dan t? ti?n báo danh = 15800 nhan dan t?.
3.  L?p Hán ng? ng?n h?n
Th?i gian h?c: 2 tu?n ??n 6 tháng

Th?i gian khai gi?ng: Tuy theo yêu c?u c?a h?c viên

??i t??ng tuy?n sinh: Nh?ng ng??i yêu thích n?n v?n hoá Trung Qu?c
*Chú thích : Có th? m? nh?ng l?p ít ng??i
M?n h?c l?a ch?n:  1-Ti?ng Trung th??ng nh?t , ti?ng Trung du l?ch , ti?ng Trung th??ng m?i  

2-Tr?i nghi?m v?n hoá Trung Qu?c , n?i dung bao g?m : liên h? s?p ??t du l?ch , Trung Y d??ng sinh , khí c?ng , Thái C?c Quy?n... (có thu phí riêng )